สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

สถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1)


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 สถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1)  ซึ่งถือเป็นหลักสูตรความร่วมมือของ 2 สถาบันฯ ที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
โดยหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่เป็นทรัพยากรสำคัญและเติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถรอบด้าน มีทักษะผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมภิบาล สามารถประยุกต์เครื่องมือในการกำหนดทิศทางเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทย ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ชาติ”
มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ท่าน จัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 รวมระยะเวลา 9 เดือน